תקנון

כללי
חנות הקפה באתר של פרסקו א.א בע"מ (להלן: "החנות"), הינה חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. 
מטעמי נוחות, האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה. 

רכישת מוצר באמצעות החנות מותנה בתנאים אלה. ההסכמה לתנאים אלה הכרחית אך ורק עבור רכישת מוצר דרך החנות. 

פרסקו שומרת לעצמה זכות לשנות הפרטים והמבצעים בחנות מעת לעת וכל רכישה תתבצע ע"פ הפרטים המעודכנים לאותה העת.

השימוש בחנות ובתכנים שבאתר הם לצורכי המשתמש בלבד. 

מובהר בזאת כי המידע המפורסם באתר – חלקו הינו בגדר דעתה המקצועית של פרסקו הנובעת מתוך ניסיונה, וחלקו נובע ממידע מספקים של פרסקו. אין בכך כדי להפוך את פרסקו לאחראית, במישרין ו/או בעקיפין, בגין פרסום של מידע מוטעה באתר. 

תנאי סף לביצוע עסקה בחנות האתר 
רשאי לבצע עסקה בחנות האתר, כל אדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין) המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המוצעות באתר והרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט

פרטי משתמש ופרטיות 
בעת ביצוע עסקה בחנות, יידרש המשתמש להזין פרטים הנחוצים לפרסקו ע"פ מדיניותה.

בביצוע עסקה הינך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים. ביצוע עסקה על ידי תאגיד מהווה בנוסף הצהרה כי מבצע העסקה מורשה על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד להתקשר בעסקה עם פרסקו.

כל הפרטים שיוזנו על ידך בממשק ההרשמה כאמור, לרבות פרטי כרטיס האשראי, לא יישמרו אצל פרסקו ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של פרסקו. אינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע עסקה באתר. 

פרסקו שומרת לעצמה הזכות לבטל העסקה ו/או להציע חלופה באם אזל המלאי למוצר הנרכש, או נעשתה טעות תמימה בחנות, וזאת בהודעה טלפונית. 
 
תשלום ואספקה 

במידה והמוצר אינו זמין במלאי ו/או התבטלה העסקה, לא יבוצע החיוב, או יבוטל באם נעשה. פרסקו אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי. 

המחירים באתר כוללים מע"מ על פי דיני ישראל, ומיועדים לאספקה בישראל. 

תנאים ומועדי האספקה – כמפורט בחנות האתר.

במידה והמשלוח אבד בדרך אל הלקוח (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 10 ימים ממועד משלוח ההזמנה), פרסקו תדאג למשלוח נוסף מהר ככל הניתן. 
  
אחריות למוצרים הנמכרים באתר 

האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות, ככל שקיימות למוצרים כאמור תעודות אחריות. במקרים בהם תתקבלנה תלונות, תפעל פרסקו מול הספקים בכדי לפתור תלונות אלו. 
  
ביטול עסקה 

ניתן לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר נשוא העסקה בתנאי שהמוצר לא היה בשימוש. 

ביטול עסקה מחמת פגם במוצר או אי התאמה (סעיף 14 ה (א) לחוק הגנת הצרכן) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"לfrescoffee1@gmail.com  או באמצעות טלפון. 
במקרה זה, פרסקו תשיב בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף להחזרת המוצר וכל נכס שקיבלת בעקבות עשיית העסקה, על פי הוראות הדין. 

בקשה לביטול עסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה (סעיף 14 ה' (ב) לחוק הגנת הצרכן) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל frescoffee1@gmail.com או באמצעות טלפון. 

במקרה זה של ביטול עסקה, פרסקו תשיב לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על בקשת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ש"ח (הזול מבניהם), ממחיר המוצר, או דמי המשלוח, לפי הגבוה מביניהם.

יש להחזיר את המוצר לחברה כשהוא במצב חדש, באריזתו המקורית, יחד עם כל מוצר נוסף שהתקבל, בעקבות עשיית העסקה. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של פרסקו לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז

תנאים נוספים 

מחירי המוצרים בחנות, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של פרסקו, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

פרסקו לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם. במקרים בהם תתקבלנה תלונות, תפעל פרסקו מול הספקים בכדי לפתור תלונות אלו. 

החנות פועלת ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. פרסקו אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות החנות ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי פרסקו ו/או השרת בה מאוחסן החנות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל פרסקו או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ופרסקו לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לרוכש המוצר או לרכושו. 

בביצוע הרכישה, הינך משחרר את פרסקו מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש בחנות האתר. 

רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. פרסקו נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. פרסקו אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי פרסקו (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את פרסקו מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד פרסקו ו/או מי מטעמה בקשר לכך. 

פרסקו אינה מתחייבת כי החנות לא תסגר ו/או כי הפעילות בה לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את החנות ו/או את פעילותה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת פרסקו, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית חברת פרסקו להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור. 

במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאית פרסקו, אך לא חייבת, לבטל עסקה. 
    
קניין רוחני 

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני החנות, בעיצוב החנות, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של פרסקו בלבד, ו/או ספקיה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של פרסקו, בכתב ומראש. החנות מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מפרסקו. 
  
קישורים ופרסומות 

פרסקו אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן החנות המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, ופרסקו לא תישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל פרסקו אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים. 
  
הפסקת שימוש ושיפוי 

פרסקו רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי החנות, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP. 
11.2  היה ויפר משתמש תנאי תקנון זה ו/או הוראת כל דין, תהא פרסקו, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי פרסקו ועובדיה בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור. 

אתה תשפה את פרסקו, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך. 

כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לביצוע עסקאות באתר, לגלישה באתר, לתכני החנות ולכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש. 

אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל ה דבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית. 

מדיניות פרטיות

"פרסקו א.א בע"מ" מחויבת להגנת פרטיותם של האנשים עימם אנו באים במגע במהלך העסקים הרגיל. "מידע אישי" הינו מידע אשר מזהה ומתייחס אליך או ליחידים אחרים (כגון התלויים בך).

המידע שאמסור כעת או בעתיד נמסר מרצוני ובהסכמתי ונשמר במאגר המידע של החברה לשם הצעת שירותים נוספים בעתיד.

השימוש במידע ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם למדיניות הפרטיות, כפי שהם מעת לעת.

החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר ו/או שיימסר, לרבות לשם פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות כגון Facebook ו/או SMS ובין עתידיות) ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י החברה בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. הנך רשאי/ת להודיע במייל לחברה – frescoffee1@gmail.com על התנגדותך לביצוע שימוש כאמור במידע, ועם קבלת הודעתך ע"י החברה, לא תבצע החברה שימוש כאמור במידע זה. אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, אין צורך בהודעה נוספת מצדך.

דילוג לתוכן